مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج

مهندس ابوذر رئیسوندی

کارشناس بهداشت عمومی و کارشناس ارشد اپیدمیولوژی       

               معرفی مسئول دفتر مدیریت

 سرکار خانم مهری قموشی    
سمت :مسئول دفتر مدیریت

مدرک: کاردانی بهداشت دهان و دندان


تلفن : 34623820-028

 

معرفی شهرستان آوج


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0